Национално сдружение „Искра“

Национално сдружение „Искра“ юридическо лице с нестопанска цел, учредено с решение от 14.02.2005 година на СГС, ФО по ф.д. 1095/2005г. и е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 45 ал. 3 от ЗЮЛНЦ при МП под № 20050228005.
Организацията е акредитирана за посредничество при международни осиновявания и предоставя услуги на граждани на Гърция и САЩ.

Разрешения

Национално сдружение „Искра” притежава Разрешение № 184 от 05.05.2020 г. за извършване на посредничество като акредитирана организация за САЩ и Гърция, издадено от Министъра на правосъдието на Република България.
Национално сдружение „Искра” притежава Разрешение № 184 от 05.05.2020 г. за извършване на посредничество като акредитирана организация за САЩ и Гърция, издадено от Министъра на правосъдието на Република България.

Нашият екип

Председател на УС – адв. Иван Давидов
Секретар – Милена Давидова, юрист
Член на УС – адв. Станимир Качулев
Технически секретар – Милена Давидова
Технически сътрудник – Гергана Вучкова
Юрист – Самуил Спасов
Сдружението разполага с екип от сътрудници – юристи, педиатър, психолог, преводачи с над десет години стаж.

Всички наши специалисти имат богат опит в областта на международните осиновявания.

  • National Association Iskra

Нашите цели са

  • Защита на правата и интересите на децата в сътрудничество с компетентните държавни органи в Република България, общините и други НПО, чрез разработване на проекти и програми за подпомагане на деца в институции, благотворителност, информационни кампании, обучение на кандидати за осиновители, семинари и др.
  • Оказване на съдействие на кандидати за осиновители, граждани на други държави, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България.
  • Осъществяване на конкретни осиновителни процедури и представителство на кандидатите за осиновители пред всички компетентни държавни органи и съдилища в Република България.
  • Организиране и координиране на усилията на български и чуждестранни организации и граждани за оказване на материална и морална помощ на изоставени деца, намиращи се в специализирани държавни институции.
Adoption in Bulgaria