ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯТ И ПОДГОТВЯТ, ЗА ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА ОТ ТЯХНО ИМЕ МОЛБА ДА БЪДЕ ДОПУСНАТО ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ

І. ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБА

1.    Информация относно централния орган или акредитираната организация, която съдейства на кандидат-осиновителите в отечествената им страна за подготовката и извършването на осиновяването, включително лица за контакт, адрес, телефон, представителство, условия по разрешението на акредитираната организация;

2.    Разрешение за осиновяване на дете, издадено от Централния орган по Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване /Хагската конвенция/ на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия. Разрешението трябва да бъде в срока на неговата валидност и да съдържа характеристиките на детето, което осиновяващите желаят да осиновят, включително особености в здравословното състояние и/или развитието, които те приемат. В случай, че срокът на валидност изтече преди получаване на предложение за дете, кандидатите за осиновители трябва да представят ново валидно разрешение в срок не по-късно от 20 дни от изтичането на срока на първоначалното им разрешение. С новото разрешение се представя и актуален социален доклад, ако е изготвен или изявление от съответния компетентен орган, че не е настъпила промяна в обстоятелствата, описани в предходния доклад. В случай, че новото разрешение не бъде представено в срок, преписката им ще бъде закрита служебно от страна на МП на РБ и те ще трябва да кандидатстват отново с нов входящ номер на преписката им. По изключение, ако се представи изявление от органа, който издава разрешението, че същото е в процес на изготвяне, се предоставя допълнителен срок от 45 дни. /апостил/;

3.    Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ че осиновяващият не е лишен от родителски права /апостил/;

4.    Социален доклад за осиновяващия, съдържащ данни и за членовете на неговото семейство, включително за здравословното им състояние. Докладът трябва да бъде изготвен от компетентната социална служба или акредитирана по Хагската конвенция организация/агенция за оказване на услуги, свързани с международни осиновявания, като трябва да бъдат осигурени данни и за нейния лиценз, издаден от компетентен държавен орган или от орган, упълномощен от съответната държава. Докладът трябва да съдържа подробен отчет относно осиновителите, информация относно техните условия на живот, семейство и личната им мотивация за исканото осиновяване, история на брака, имуществено и финансово състояние и т.н. От особено значение е информацията какви са предпочитанията на кандидатите за осиновители за детето, което желаят да осиновят – пол, възраст, здравословно състояние, евентуални специални нужди или здравословни проблеми, които биха могли да приемат. Към доклада или отделно от него трябва да бъде представено копие от лиценза на акредитираната агенция, която го е изготвила.  Когато социалният доклад е изготвен преди повече от една година, се представя и актуализиран доклад, а при невъзможност – документ, удостоверяващ липсата напромени на описаните в доклада обстоятелства /апостил/;

5.    Документ за здравословното състояние на осиновяващия, изготвен от лекар, който съдържа оценка на физическото и психическото здраве на лицето въз основа на минали и настоящи заболявания; документът съдържа и данни относно наличие/липса на хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други застрашаващи живота му болести. Към датата на получаването му от Национално сдружение „Искра” трябва да са изтекли не повече от шест месеца от датата на издаването му /апостил/;

6.    Удостоверение за сключен брак, ако има такъв /апостил/.

7.    Документ за съдимост на осиновяващите /апостил/. За граждани на САЩ документът трябва да е издаден от ФБР – проверка по пръстови отпечатъци.

8.    Нотариално заверени копия от документите за самоличност на кандидатите за осиновители /апостил не е необходим/.

9.    Пълномощно с нотариална заверка на подписите, с което се упълномощава представител на Национално сдружение „Искра” да представлява кандидатите за осиновители /апостил/.

10.    Договор с Национално сдружение „Искра” с нотариална заверка на подписите на кандидатите за осиновители /апостил не е необходим/

ЗАБ. Всички гореизброени документи, с изключение на договора и копията на документите за самоличност, се представят в оригинал и в превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документи, изготвени на територията на държава, страна по Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове и върху които има поставен апостил, се представят в оригинал и в превод на български език, заверен от Министерството на външните работи, който превод се осигурява от Национално сдружение „Искра”.

Въз основа на подадена молба от страна на Национално сдружение „Искра” от името на кандидатите за осиновители и приложените към нея изрядни документи, осиновяващият се вписва в Регистъра на осиновяващите, с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване. Молбата се разглежда от МП в едномесечен срок от подаването й. Ако молбата или приложените документи не отговарят на изискванията МП изпраща съобщение на „Искра” с указания за отстраняване на допуснатите недостатъци, които трябва да бъдат отстранени в срок от 20 дни. В случай, че този срок не бъде спазен, преписката се закрива от МП служебно. Въз основа на молбата и приложените документи осиновяващите се вписват в регистъра на МП за кандидати за осиновители с обичайно местопребиваване в чужбина. При промяна на обстоятелствата, при които е вписан в регистъра, осиновяващият е длъжен да уведоми „Искра” в срок от 20 дни от настъпването им.

Осиновяващият ежегодно, съобразно датата на вписването му в Регистъра, писмено потвърждава желанието си да осинови дете с обичайно местопребивававне в Република България чрез НС „Искра“. Декларацията съдържа изявление относно наличие или липса на промени в обстоятелствата, при които е вписан в регистъра и характеристиките на детето, което желае да осинови и трябва да е с нотариална заверка на подписа.

Осиновяващият или съответният компетентен орган в приемащата държава може да поиска временно спиране на разглеждането на молбата за осиновяване за период до 12 месеца. В едномесечен срок от изтичане на този период, осиновяващият трябва да представи декларацията по предходния абзац. Ако обстоятелствата, наложили спирането касаят годността на осиновяващия, в същия този едномесечен срок се представя и актуален социален доклад и/или разрешение за осиновяване. Ако в едномесечния срок осиновяващият не представи необходимите документи, той се заличава от Регистъра.

За да получи предложение за дете осиновяващият следва да бъде определен от Съвета по международно осиновяване за подходящ да осинови конкретно дете от регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване. Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично.

Съветът по международно осиновяване разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето. Досиетата на децата се разглеждат от съвета по реда на вписването им и се съпоставят с данните на осиновяващите и условията, съдържащи се в разрешенията за осиновяване на дете. За определяне на осиновяващ съветът обсъжда всички подходящи кандидатури, като при вземане на решението за  определяне на подходящ осиновяващ съветът се ръководи и от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и другите обстоятелства от значение за осиновяването. Преценката се извършва предимно въз основа на докладите за осиновяващите, изготвени от съответните компетентни органи.

Въз основа на направената преценка, Съветът по международни осиновявания взема решение, което съдържа данни за детето и осиновяващите, както и кратки мотиви за направения избор и прави предложение до министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ, с обичайно местопребиваване в чужбина за всяко дете, вписано в регистъра. При определяне на предложения от съвета подходящ осиновяващ, министърът на правосъдието подписва удостоверение за даване ход на ппроцедурата по осиновяване.

Удостоверението за даване ход на процедурата по осиновяване, заедно с доклад за детето и удостоверение за самоличност на детето, придружено с негова фотоснимка в цял ръст, се изпраща на централния орган на приемащата държава и на Национално сдружение „Искра“. При необходимост могат да бъдат предоставени и видеозаписи и други материали относно детето.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА КОНКРЕТНОТО ДЕТЕ

1.    В двумесечен срок от получаване на предложението и доклада за конкретно дете,  в МП на РБ трябва да се подаде писмено съгласие или отказ на осиновяващия за осиновяването. Съгласието следва да съдържа изявление на осиновяващия, че е запознат със здравословното състояние на детето, че е информиран за последиците от осиновяването, изявление за осъществен контакт с детето и изявление за съгласие за започване на съдебно производство;

2.    В същия срок в МП следва да се представи и уведомление от Централния орган на държавата по обичайно местопребиваване съгласие или несъгласие за даване ход на процедурата по осиновяване на конкретното дете. Ако осиновяващият е дал съгласие за осиновяване, но в двумесечен срок от изтичане на срока не е постъпило уведомление за съгласие или несъгласие на централния орган, се определя друг подходящ осиновяващ за детето.

3.    Декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че преживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели

4.    Декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че даденото от тях съгласие не е обвързано с материална облага.

5.    Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява следосиновително наблюдение на конкретното дете в продължение на две години от допускане на осиновяването.

6.    В рамките на двумесечния срок, посочен в т. 1 осиновяващият е длъжен да осъществи личен контакт с детето, с продължителност – не по-кратка от 5 дни. Ако контактът не може да се осъществи поради заболяване, финансови затруднения, неотложни служебни ангажименти или затруднения в уреждането на пътуването, осиновяващият представя декларация с нотариална заверка на подписа, съдържаща изявление, че приема риска за произхода и бъдещото физическо и психическо състояние и развитие на детето и посочва причината за липсата на контакт. В този случай контактът с детето може да се осъществи от единия от съпрузите или да бъде по-кратък от 5 дни.

В 14-дневен срок от представянето на тези документи или след отстраняване на недостатъци по тях, Министърът на правосъдието дава своето съгласие за осиновяването и преписката се изпраща в СГС за разглеждане. Министърът отказва да даде съгласие при (1) установяване на обстоятелства, които не са в интерес на детето и (2) при допуснати съществени нарушения в процедурата по осиновяването. В 7-дневен срок от уведомяване за дадено от министъра на правосъдието съгласие за осиновяване, Национално сдружение „Искра“ подава от името на осиновяващия молба до Софийски градски съд чрез Министерство на правосъдието. Министерство на правосъдието изпраща молбата и документите на детето и осиновяващия в съда в 7-дневен срок от получаването им.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА: Извършва се по искане на осиновяващия; когато е отпаднала годността на осиновяващия за осиновяване; когато МП не получи съгласие или отказ за осиновяване в двумесечен срок след получаване на предложението; при непредставяне на ново разрешение за осиновяване в определените за това срокове; при непредставяне на декларация, с която се потвърждава желанието да бъде осиновено дете с постоянно местопребиваване в Република България в продължение на две поредни години; при непредставяне в определените срокове на изискуемите документи в случаите на спиране на разглеждането на молбата за осиновяване; при смърт на осиновяващия; при осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България. Искането на осиновяващия за заличаване от регистъра се подава в МП чрез Национално сдружение „Искра“. Заличаването може да бъде поискано от Национално сдружение „Искра“ или да бъде извършено служебно от МП в зависимост от конкретния случай.

ІІІ. СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Софийски градски съд, след като получи документите, образува дело, което се разпределя на случаен принцип на един от брачните състави на Гражданско отделение. Делото се насрочва за разглеждане в 14-дневен срок от получаване на документите. Решението на съда се обявява в съдебно заседание и може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от осиновяващия, от родителите на осиновявания (освен в случаите, когато са дали предварително съгласие за осиновяването на детето или те не са известни), от осиновявания и от прокурора. Ако не бъде обжалвано, то влиза в сила след изтичане на срока за обжалване. След влизане в сила на съдебното решение, което допуска осиновяването, Национално сдружение „Искра“ получава необходимия брой преписи от него и подава един от тях в Столична община, за да бъде издадено ново удостоверение за раждане на осиновеното дете, в което то се вписва с името, което осиновителите са избрали, а осиновителите се вписват като негови родители. След като бъде изготвено новото удостоверение за раждане на детето, осиновителите могат да го отведат у дома, след издаване на международен паспорт. Те ще получат от Министерство на правосъдието удостоверение, че осиновяването е извършено съобразно Хагската конвенция.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОСИНОВЯВАНЕТО

1.    Следосиновителни доклади 4 бр., изготвени от компетентна организация, заверени с апостил, които се изпращат на всеки шест месеца след приключване на осиновителната процедура в продължение на две години.

V. ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС НА РБ

Дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването му в страната и то е вписано в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване, освен в случаите, когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях, както и при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен.

Осиновяването на дете български гражданин с обичайно местопребиваване в друга държава се осъществява при спазване на изискванията на законодателството на тази държава.

Лице с обичайно местопребиваване в чужбина може да осинови дете с обичайно местопребиваване в Република България, ако е вписано в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване, освен в случаите, когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване на внук от дядо и баба или от единия от тях, както и при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен.