Кои сме ние?

Национално сдружение „Искра“ е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Национално сдружение „Искра“ е акредитирана организация за посредничество при международни осиновявания. Сдружението осигурява услуги на граждани на Гърция и САЩ.

Национално сдружение „Искра“ е юридическо лице с нестопанска цел, учредено с решение от 14.02.2005 година на СГС, ФО по ф.д. 1095/2005г. и е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 45 ал. 3 от ЗЮЛНЦ при МП под № 20050228005; БУЛСТАТ 131375031, седалище и адрес на управление: Република България, София 1606, бул. „Прага“ № 24, ет. 3, ап. 5, тел. +359 2 44 00 886; факс: +359 2 44 00 668; Уебстраница: www.iskra-adoption.com.

Такси и разходи