Информация за основните етапи в осиновителната процедура съобразно българското законодателство /за повече подробности кликнете тук/

Процедурата по осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България преминава през следните етапи:

A.

Производство по вписване на кандидатите за осиновители в специалния регистър на осиновяващите, с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване, воден от Министерство на правосъдието.

Б.

Производство по преценка дали кандидатите са годни и подходящи да бъдат осиновители на конкретно дете.

В.

Производство по предоставяне на кандидатите за осиновители на наличната информация за здравословното състояние на детето и социалния му статут, вкл. среща с детето в институцията, ЦНСТ или приемното семейство, където то е настанено.

Г.

Производство по изразяване на съгласие или несъгласие с осиновяването на конкретното дете.

Д.

Производство по получаване на съгласието на министъра на правосъдието да се даде ход на производството по осиновяването в неговата съдебна фаза.

Е.

Съдебна фаза на осиновителната процедура.

Ж.

Получаване на ново удостоверение за раждане на детето, в което е вписано новото име на детето, а осиновителите са вписани като негови родители.

З.

Издаване на международен паспорт.

И.

Когато осиновителите са граждани на САЩ – производство по получаване на виза от консулската служба на Американско посолство в София.

Срокове в производството по международно осиновяване на малолетно/непълнолетно дете с обичайно местопребиваване в Република България

От момента, когато бъде определено, че кандидатите за осиновители са подходящи и годни да осиновят конкретно дете и те приемат предложението, докато мине съдебното производство и до получаване на влязлото в сила решение на съда, производството продължава около 4 (четири) месеца /възможно е в конкретен случай този срок да бъде по-кратък или по-дълъг/.
Периодът от подаване на документите на семейството в Министерство на правосъдието до получаване на предложение за дете, за което е преценено, че кандидатите за осиновители са подходящи, зависи от:

  • Информацията за кандидатите за осиновители;
  • Доколко те могат да осигурят добра грижа за детето; дали кандидатстват за здраво дете, дали биха приели да осиновят дете със здравословни проблеми или кандидатстват за дете със специални нужди;
  • Възрастта на детето, за което кандидатстват.

Това се определя от Съвета по международни осиновявания за всеки конкретен случай.