Цели на организацията

Защита на правата и интересите на децата в сътрудничество с компетентните държавни органи в Република България, общините и други НПО, чрез разработване на проекти и програми за подпомагане на деца в институции, благотворителност, информационни кампании, обучение на кандидати за осиновители, семинари и др.

Оказване на съдействие на кандидати за осиновители, граждани на други държави, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България.

Осъществяване на конкретни осиновителни процедури и представителство на кандидатите за осиновители пред всички компетентни държавни органи и съдилища в Република България.

Организиране и координиране на усилията на български и чуждестранни организации и граждани за оказване на материална и морална помощ на изоставени деца, намиращи се в специализирани държавни институции.

Финансиране на Сдружението

Сдружението събира средства за своята дейност от членски внос, дарения и други дейности в предмета на своята дейност и цели.