ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ „ИСКРА“

I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

В своята работа членовете и сътрудниците на Сдружението се ръководят от следните основни принципи:

1. Осигуряване най-добрия интерес на детето – основополагащ принцип в работата на членовете и сътрудниците на НС „Искра”, изразяващ се в търсене на най – подходящото семейство за конкретно дете, а не търсене на подходящо дете за осиновителите.

2. Законност – строго спазване на приложимото международно законодателство и законодателството на Република България;

3. Безпристрастност – обективност и недопускане отразяването на лични пристрастия или неприязън при изпълнение на работата;

4. Конфиденциалност – съхранение и обработване на информацията във връзка с международните осиновявания в съответствие със законовите правила и моралните норми, дискретност при извършване на дейността и зачитане правото на всяко дете и семейството на личен живот;

5. Забрана за дискриминация – недопускане осъществяването на дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;

II. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за етично поведение на членовете и сътрудниците на Национално сдружение „Искра”:

1. Общи правила:

1.1. Членовете и сътрудниците на Сдружението притежават морални качества, подготовка и опит в областта на услугите, свързани с посредничествто при международно осиновяване;

1.2. Работещите в Сдружението са длъжни да упражняват добросъвестно правата и задълженията си и да проявяват лоялност и уважение към всички участници в процеса на международните осиновявания;

1.3. Работещите в Сдружението се задължават да подпомагат и съдействат на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия, съобразно изискванията на закона.

1.4. Членовете и сътрудниците на Сдружението са длъжни да поддържат висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатяват знанията и уменията си.

1.5.Членовете и сътрудниците на НС „Искра” както и лицата, работещи за Сдружението нямат право да работят в специализиани институции или социални услуги от резидентен тип за деца или в териториални поделения на Агенцията за социално подпомагане.

1.6. Същите нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод на дейността, която осъществяват;

1.7. Същите не могат и нямат право да изискват и получават възнаграждение, което не е съразмерно на предоставените услуги или на обичайното възнаграждение за същите услуги. Изплащаните възнаграждения могат да бъдат само под формата на заплати, почасови ставки за действително предоставени услуги или за свършен определен обем работа в полза на Сдружението.

2. По отношение на децата:

Членовете и сътрудниците на НС „Искра” както и лицата, работещи за Сдружението са длъжни:

2.1. Да работят за осигуряването на най-добрия интерес на детето;

2.2. Да разбират и уважават уникалността и потенциала на всяко дете;

2.3. Да подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес;

3. По отношение на клиентите на НС „Искра”

Членовете и сътрудниците на НС „Искра” както и лицата, работещи за Сдружението са длъжни:

3.1. Да предоставят точна, коректна и пълна информация относно движението на осиновителната процедура и правата и задълженията на клиентите по време на осиновителната процедура;

3.2. Да информират семейството по всички въпроси, отнасящи се до детето (особено по отношение на здравословното му състояние);

3.3. Да не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване;

3.4. Да уважават ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Настоящите Етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, са приети на заседание на Управителния съвет на Национално сдружение „Искра“ на 15.12.2014 г. и са задължителни за всички членове и сътрудници на Сдружението.