Βασικές απαιτήσεις και απαραίτητα έγγραφα, τα οποία οι αλλοδαποί πολίτες πρέπει να εκτελέσουν και να προετοιμάσουν, για να κατατεθεί από το όνομα τους αίτηση για να τους επιτραπεί υιοθέτηση παιδιού – βούλγαρου πολίτη υπό τους όρους της πλήρες υιοθέτησης.

Ι. Απαιτήσεις και απαραίτητα έγγραφα για την υποβολή αίτησης.

1. Πληροφορίες για το κεντρικό όργανο ή την διαπιστευμένη οργάνωση, η οποία να συνδράμει στους υποψήφιους θετούς γονείς στην πατρίδα τους για την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της υιοθέτησης, συμπεριλαμβανομένου και πρόσωπα για επαφή, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αντιπροσωπία, συνθήκες έκδοσης της άδεια τη διαπιστευμένης οργάνωσης.

2. Άδεια υιοθέτησης παιδιού, η οποία εκδίδεται από το αντίστοιχο κεντρικό όργανο της Σύμβασης της Χάγης για την προστασία των παιδιών και την συνεργασία στον τομέα των διακρατικών υιοθετήσεων (Η Σύμβαση της Χάγης) (κοιτάξτε εδώ πιο είναι το αρμόδιο όργανο για την περιοχή στην οποία διαμένετε) (Επισημείωση – Apostil).

3. Έγγραφο, εκδοθέν από το αρμόδιο όργανο το οποίο πιστοποιεί ότι στον θετό γονέα δεν του έχει αφαιρεθεί τα δικαιώματα του γονιού (Επισημείωση – Apostil).

4. Κοινωνική αναφορά για τους θετούς γονείς, η οποία να περιέχει στοιχεία και για τα μέλη της οικογένειας τους, συμπεριλαμβανομένου για την κατάσταση της υγείας τους. Η αναφορά πρέπει να καταρτιστεί από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Η αναφορά πρέπει να περιέχει λεπτομερές πληροφορίες οι οποίες αφορούν τους θετούς γονείς, για τις συνθήκες διαβίωσης, οικογένεια και προσωπικά κίνητρα για την απαιτούμενη υιοθέτηση, ιστορία του γάμου, περιουσιακή και οικονομική κατάσταση και άλλα παρόμοια. Ιδιαίτερα σημασία έχουν οι πληροφορίες, ποιες είναι προτιμήσεις των υποψήφιων για θετούς γονείς για το παιδί το οποίο επιθυμούν να υιοθετήσουν – φύλο, ηλικία κατάσταση της υγείας, ενδεχόμενες ειδικές ανάγκες ή προβλήματα υγείας, τα οποία θα μπορούσαν να δεχθούν.

Όταν η κοινωνική αναφορά έχει καταρτιστεί πριν περισσότερο από ένα χρόνο τότε καταθέτετε και εκσυγχρονισμένη αναφορά, και σε περίπτωση αδυναμίας – έγγραφο το οποίο να πιστοποιήσει την έλλειψη τροποποιήσεων των αναγραμμένων στην αναφορά στοιχείων (Επισημείωση – Apostil).

5. Έγγραφο για την κατάσταση της υγείας του θετού γονιού, καταρτισμένο από γιατρό, το οποίο να περιέχει αξιολόγηση της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσώπου βάσει περασμένων και παρόντων ασθενειών. Το έγγραφο περιέχει και στοιχεία τα οποία αφορούν την ύπαρξη/ έλλειψη χρόνιων ασθενειών, μεταδοτικές αφροδισιακές ασθένειες, AIDS, φυματίωση και άλλες ασθένειες οι οποίες απειλούν την ζωή του. Προς την ημερομηνία της παραλαβής του από την Εθνική ένωση «Ισκρά» πρέπει να έχουν περάσει όχι περισσότερο από έξη μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του (Επισημείωση – Apostil).

6. Πιστοποιητικό γάμου – εάν υπάρχει (Επισημείωση – Apostil).

7. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τους θετούς γονείς (Επισημείωση – Apostil).

8. Θεωρημένα από συμβολαιογράφο αντίγραφα από το δελτίο ταυτότητας των υποψήφιων θετών γονέων (δεν είναι απαραίτητη Επισημείωση – Apostil).

9. Εξουσιοδότηση με θεωρημένες από συμβολαιογράφο υπογραφές, με τη οποία εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος της Εθνικής ένωσης «Ισκρά» να εκπροσωπούν τους υποψήφιους θετούς γονείς (Επισημείωση – Apostil).

10. Σύμβαση με την Εθνική ένωση «Ισκρά» (δεν είναι απαραίτητη Επισημείωση – Apostil).

Παρατήρηση: Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα με εξαίρεση της σύμβασης και τα αντίγραφα των δελτίων ταυτότητας καταθέτονται σε πρότυπο και σε μετάφραση στην βουλγάρικη γλώσσα θεωρημένο από την πρεσβεία της Βουλγαρίας ή του προξενείου στο αντίστοιχο κράτος. Τα έγγραφα τα οποία καταρτίζονται στην επικράτεια του κράτους, πλευρά της σύμβασης από τις 5 Οκτωβρίου του 1961 για την απομάκρυνση της απαίτησης για επικύρωση των αλλοδαπών δημοσίων πράξεων και πάνω στα οποία υπάρχει Επισημείωση – Apostil καταθέτονται σε πρότυπο και σε μετάφραση στην βουλγάρικη γλώσσα, θεωρημένη από το Υπουργείο εξωτερικών. Η προαναφερόμενη μετάφραση εξασφαλίζεται από την Εθνική ένωση «Ισκρά».

Βάσει της κατατεθειμένης αίτησης από πλευρά της Εθνικής ένωσης «Ισκρά» από το όνομα των υποψήφιων θετών γονέων και τα επισυναπτόμενα προς την αίτηση έγγραφα, ο θετός γονιός εγγράφεται στα μητρώα θετών γονέων, με συνήθεις τόπο διαμονής στο εξωτερικό, οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθεις τόπο διαμονής την Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρες υιοθέτησης. Η αίτηση εξετάζεται από το Υπουργείο δικαιοσύνης μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης. Εάν η αίτηση ή τα επισυναπτόμενα έγγραφα δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις το Υπουργείο δικαιοσύνης αποστέλλει ειδοποίηση στην Εθνική ένωση «Ισκρά» με οδηγίες για την αποκατάσταση των ατελειών, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν μέσα σε προθεσμία 20 ημέρες. Σε περίπτωση την οποία η παρούσα προθεσμία δεν τηρηθεί το φάκελο διαγράφεται υπηρεσιακών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Βάσει της αίτησης και τα επισυναπτόμενα έγγραφα καταγράφονται στο μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ως υποψήφιοι θετοί γονείς με συνήθεις τόπο διαμονής στ εξωτερικό. Η καταγραφή πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης, αντίστοιχα από την καταγραφή των εγγράφων μετά την αποκατάσταση των σφαλμάτων τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ειδοποιεί γραπτώς τον θετό γονιό για την πραγματοποιημένη καταγραφή μέσα σε προθεσμία 14 ημερών δια μέσω της Εθνικής ένωσης «Ισκρά». Σε περίπτωση άρνησης της καταγραφής στα μητρώα ο θετός γονιός ειδοποιείται γραπτώς δια μέσω της Εθνικής ένωσης «Ισκρά» ή από το κεντρικό όργανο.

Στην ειδοποίηση αναφέρεται και τις αιτίες για αυτό. Η άρνηση μπορεί να υποβληθεί σε έφεση με την νόμιμη σειρά. Σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων, με τα οποία ο υποψήφιος έχει καταγραφεί στα μητρώα αυτός είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Εθνική ένωση «Ισκρά» μέσα σε προθεσμία 20 ημέρες από την εμφάνιση των αλλαγών.

Ο θετός γονιός κάθε χρόνο ανάλογα με την ημερομηνία της καταγραφής του στα μητρώα γραπτώς επιβεβαιώνει την επιθυμία του να υιοθετήσεις παιδί με συνήθης τόπο διαμονής την Δημοκρατία της Βουλγαρίας δια μέσω της Εθνικής ένωσης «Ισκρά». Η δήλωση περιέχει δήλωση η οποία αφορά την ύπαρξη ή έλλειψη αλλαγών στα δεδομένα, με τα οποία είναι καταγραμμένος στα μητρώα και τα χαρακτηριστικά του παιδιού, το οποίο επιθυμεί να υιοθετήσει. Αυτή η δήλωση πρέπει να έχει θεώρηση των υπογραφών από συμβολαιογράφο και Επισημείωση – Apostil.

Ο θετός γονιός ή το αντίστοιχο αρμόδιο όργανο στο κράτος που δέχεται το παιδί μπορεί να ζητήσει προσωρινό σταμάτημα της εξέτασης της αίτησης για υιοθέτησης για περίοδο 12 μηνών. Μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την λήξη αυτής της προθεσμίας ο θετός γονιός πρέπει να καταθέσει την δήλωση της προηγούμενης παραγράφου.Εάν τα περιστατικά που επιβάλουν το σταμάτημα αφορούν την ικανότητα του θετού γονιός μέσα σε αυτήν την προθεσμία του ενός μήνα καταθέτετε νέα εκσυγχρονισμένη κοινωνική αναφορά ή/και άδεια υιοθέτησης. Εάν μέσα σε ένα μήνα ο θετός γονιός δεν καταθέτει τα απαραίτητα έγγραφα αυτός διαγράφεται από τα μητρώα.

Για να πάρει πρόταση για παιδί ο θετός γονιός πρέπει να προσδιοριστεί από το Συμβούλιο διακρατικής υιοθέτησης ως κατάλληλος να υιοθετήσει συγκεκριμένο παιδί από τοπ μητρώο των παιδιών, τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν από πρόσωπα με συνήθης τόπο διαμονής στο εξωτερικό υπό τους όρους της πλήρες υιοθέτησης. Το συμβόλαιο διακρατικής υιοθέτησης είναι μόνιμο όργανο το οποίο συνεδριάζει μία φορά τον μήνα Το συμβόλαιο διακρατικής υιοθέτησης εξετάζει τις υποψηφιότητες για τον προσδιορισμό κατάλληλου θετού γονιού, ανάλογα με την σειρά καταγραφής στα μητρώο, ανάλογα με τα εκδηλωμένες από αυτούς προτιμήσεις, όπως και γεγονότα και δεδομένα τα οποία έχουν σημασία για τα ενδιαφέροντα του παιδιού. Οι φάκελοι των παιδιών μελετούνται από συμβούλειο με την σειρά την καταγραφής τους και την σύγκριση με τα δεδομένα των θετών γονέων και τους όρους, οι οποίοι περιέχονται στη άδεια για την υιοθέτηση παιδιού (δες το εδάφιο 2 παραπάνω) Για τον προσδιορισμό θετού γονέως το συμβούλιο εξετάζει όλε στις κατάλληλες υποψηφιότητες. Κατά την λήψη της απόφασης για τον προσδιορισμό κατάλληλου θετού γονέως το Συμβούλιο καθοδηγείται και από τις δυνατότητες των θετών γονέων να του εξασφαλίσουν την σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία, όπως και από τις πληροφορίες για την προσωπικότητα των θετών γονέων και τα υπόλοιπα γεγονότα υα οποία έχουν σημασία για την υιοθέτηση. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται κυρίως βάσει των αναφορών για τους θετούς γονείς, καταρτισμένα από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα.

Βάσει της πραγματοποιημένες αξιολόγησης το Συμβούλιο διακρατικών υιοθεσιών λαμβάνει απόφαση, η οποία περιέχει στοιχεία για το παιδί και για τους θετούς γονείς, όπως και σύντομη αιτιολόγηση της επιλογής και κάνει πρόταση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τον προσδιορισμό κατάλληλου θετού γονέως με συνήθης τόπο διαμονής στο εξωτερικό για κάθε παιδί εγγεγραμμένο στα μητρώα. Κατά τον προσδιορισμό από το συμβούλιο κατάλληλου θετού γονέως ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας υπογράφει το πιστοποιητικό με το οποίο αρχίζει η διαδικασίας της υιοθέτησης.

Το πιστοποιητικό με το οποίο αρχίζει η διαδικασίας της υιοθέτησης μαζί με αναφορά για το παιδί και πιστοποιητικό ταυτότητας του παιδιού, συνοδευόμενο με φωτογραφία σε ολόκληρο ανάστημα αποστέλλεται στο κεντρικό όργανο της Δημοκρατία της Ελλάδας και στην Εθνική ένωση «Ισκρά». Σε περίπτωση ανάγκης μπορούν παραχωρηθούν και βίντεο λήψεις και άλλα υλικά για το παιδί.

ΙΙ. Απαιτήσεις και απαραίτητα έγγραφα μετά την λήψη της πρότασης και λήψη της συμφωνίας υιοθεσίας συγκεκριμένου παιδιού

1. Μέσα σε προθεσμία δυο μηνών από την παραλαβή της πρότασης και την αναφορά για το συγκεκριμένο παιδί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας πρέπει να υποβληθεί γραπτή συγκατάθεση ή άρνηση από τους θετούς γονείς για την υιοθέτηση. Η συγκατάθεση πρέπει να περιέχει δήλωση των θετών γονέων, ότι γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ότι είναι πληροφορημένος για της επιπτώσεις από την υιοθέτηση, δήλωση για πραγματοποιημένη επαφή με το παιδί, και δήλωση ότι συμφωνούν να αρχίσει η δικαστική διαδικασία.

2. Στην ίδια προθεσμία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας πρέπει να κατατεθεί και ειδοποίηση από το κεντρικό όργανο του κράτους της συνήθης διαμονής ή άρνηση να αρχίσει η διαδικασία της υιοθέτησης του συγκεκριμένου παιδιού. Εάν ο θετός γονιός έχει δώσει την συγκατάθεση του για την υιοθέτηση, αλλά μέσα σε προθεσμία δυο μηνών δεν έχει κατατεθεί ειδοποίηση για συμφωνία ή άρνηση του κεντρικού οργάνου, τότε προσδιορίζεται άλλος κατάλληλος θετός γονιός για το παιδί.

3. Δήλωση από τον υποψήφιο θετό γονιό με θεώρηση της υπογραφής του από συμβολαιογράφο, ότι το παιδί δεν θα υποβληθεί σε πειραματικές θεραπείες και όσο είναι εν ζωή τμήματα από σώμα του δεν θα χρησιμοποιούνται ως δότης οργάνων.

4. Δήλωση από τον υποψήφιο θετό γονιό με θεώρηση της υπογραφής του από συμβολαιογράφο, ότι η συγκατάθεση τους δεν είναι συνδεμένη με υλικό όφελος.

5. Έγγραφο το οποίο να πιθστοποιεί, ότι το αρμόδιο όργανο στο κράτος της συνήθης διαμονής του θετού γονέως θα πραγματοποιεί την παρατήρηση μετά την υιοθέτηση του συγκεκριμένου παιδιού κατά την διάρκεια δυο ετών από την στιγμή της υιοθέτησης.

6. Στα πλαίσια της προθεσμίας των δυο μηνών ο οποίος αναφέρεται σο εδάφιο 1 ο θετός γονιός είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει προσωπική επαφή με το παιδί με διάρκεια όχι συντομότερη από 5 ημέρες. Εάν η επαφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας, οικονομικές δυσκολίες, απαρέγκλιτων υπηρεσιακών υποχρεώσεων ή δυσκολίες στη οργάνωση του ταξιδιού ο θετός γονιός καταθέτει δήλωση με θεώρηση της υπογραφής από συμβολαιογράφο η οποία να περιέχει δήλωση ότι αποδέχεται το ρίσκο για την προέλευση και την μελλοντική σωματική και ψυχική κατάσταση και ανάπτυξη του παιδιού και αναφέρει την αιτία για την έλλειψη της επαφής. Σε αυτή την περίπτωση η επαφή με το παιδί μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ένα από τους συζύγους ή να έχει μικρότερη διάρκεια από 5 ημέρες.

Μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την κατάθεση του παρόντος εγγράφου ή μετά την αποκατάσταση των ατελειών σε αυτά ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δίνει την συγκατάθεση του για την υιοθέτηση και ο φάκελος αποστέλλεται στο Δικαστήριο της πόλης Σόφιας για εξέταση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αρνείται να δώσει την συγκατάθεση του όταν

(1) διαπιστωθούν γεγονότα και δεδομένα τα οποία δεν είναι προς το ενδιαφέρον του παιδιού

(2) σε περίπτωση σημαντικών παραβιάσεων της διαδικασίας της υιοθέτησης.

Μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από την ειδοποίηση για το ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας έκδωσε τη άδεια υιοθέτησης η Εθνική ένωση «Ισκρά» υποβάλει από το όνομα των θετών γονέων αίτηση προς το Δικαστήριο της πόλης Σόφιας δια μέσω του Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αποστέλλει την αίτηση και τα έγγραφα του παιδιού και των θετών γονέων μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή τους.

Διαγραφή από τα μητρώα: Πραγματοποιείται μετά από αίτηση των θετών γονέων, όταν έχει εξαφανιστεί η ικανότητα του θετού γονέως προς υιοθέτηση, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δεν λάβει συμφωνία ή άρνηση της υιοθέτησης μέσα σε προθεσμία δυο μηνών μετά την λήψη της πρότασης, σε πε΄ριποτωση μη κατάθεσης δήλωσης με την οποία επιβεβαιώνεται η επιθυμία να υιοθετηθεί παιδί με τόπο μόνιμης διαμονής την Δημοκρατία της Βουλγαρίας κατά την διάρκεια δυο κατά σειρά χρόνων, σε περίπτωση μη κατάθεσης στις προσδιορισμένες προθεσμίες των απαιτούμενων εγγράφων στην περίπτωση σταματήματος της εξέτασης της αίτησης υιοθέτησης, σε περίπτωση θανάτου του υποψηφίου, σε περίπτωση υιοθέτησης παιδιού με τόπο μόνιμης διαμονής την Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Η αίτηση του υποψήφιου θετού γονιού για διαγραφή από τα μητρώα υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δια μέσω της Εθνικής ένωσης «Ισκρά». Η διαγραφή μπορεί να ζητηθεί και από την Εθνική ένωση «Ισκρά» ή να πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ανάλογα με την συγκεκριμένη περίπτωση.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Δικαστήριο της πόλης Σόφιας, μόλις λάβει τα έγγραφα, δημιουργεί δικαστική υπόθεση η οποία διανέμεται τυχαία σε μία από τις οικογενειακές συνθέσεις του Αστικού τμήματος. Η υπόθεση προσδιορίζεται προς εξέταση μέσα σε προθεσμία 14 ημερών από την παραλαβή των εγγράφων. Η απόφαση του δικαστηρίου ανακοινώνεται στην δικαστική συνεδρίαση και μπορεί να τεθεί σε έφεση μέσα σε προθεσμία 7 ημερών από τους θετούς γονείς, από τους γονείς του υιοθετούμενο ( εκτός στις περιπτώσεις όταν έχουν δώσει προκαταβολικά την συγκατάθεση τους για την υιοθέτηση του παιδιού ή εάν οι γονείς δεν είναι γνωστοί), από τον υιοθετούμενο και από τον εισαγγελέα. Εάν η απόφαση δεν υποβληθεί σε έφεση, τότε αυτή θέτετε σε ισχύ μετά την λήξη της προθεσμίας έφεσης. Μετά την θέσει σε ισχύ της δικαστικής απόφασης η οποία επιτρέπει την υιοθέτηση η Εθνική ένωση «Ισκρά» λαμβάνει τα απαραίτητα αντίγραφα της απόφασης και υποβάλει το ένα αντίγραφο στον Δήμο της Πρωτεύουσας, για να εκδοθεί νέα ληξιαρχική πράξη για το υιοθετημένο παιδί, στην οποία το παιδί αναγράφεται με το όνομα το οποίο έχουν επιλέξει οι θετοί γονείς, ενώ οι θετοί γονείς αναγράφονται ως πραγματικοί γονείς. Εφόσον καταρτιστεί η νέα ληξιαρχική πράξη για το υιοθετημένο παιδί, οι θετοί γονείς μπορούν να πάρουν το παιδί στην Ελλάδα, μετά την έκδοση διαβατηρίου. Οι θετοί γονείς θα λάβουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας πιστοποιητικό ότι η υιοθεσία έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης της Χάγης.

ΙV. Απαιτήσεις και απαραίτητα έγγραφα μετά την ολοκλήρωση της υιοθέτησης

1. Τέσσερις αναφορές μετά την υιοθέτηση καταρτισμένα από τα αρμόδια όργανα, επικυρωμένα με επισημείωση – Apostil, οι οποίες αποστέλλονται κάθε έξη μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθέτησης κατά την διάρκεια δυο ετών.

V. Σημαντικές απαιτήσεις του οικογενειακού κώδικα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

Παιδί με συνήθης τόπο διαμονής στην Δημοκρατία της Βουλγαρία μπορεί να υιοθετηθεί από πρόσωπο με συνήθης τόπο διαμονής στο εξωτερικό, όταν έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες για υιοθέτηση του στην χώρα, και όταν το παιδί είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα των παιδιών τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν από πρόσωπα με συνήθης τόπο διαμονής στο εξωτερικό υπό τους όρους της πλήρες υιοθέτησης, εκτός στις περιπτώσεις, όταν ο σύζυγος υιοθετεί παιδί του συζύγου του, όταν υιοθετείται εγγονός από παππού ή γιαγιά ή από ένα από αυτούς, όπως και σε υιοθέτηση από σύζυγο πλαγίας γραμμής τρίτου βαθμού.

Η υιοθέτηση παιδιού βούλγαρου πολίτη με συνήθης τόπο διαμονής σε άλλο κράτος πραγματοποιείται με την τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας αυτού του κράτους.

Πρόσωπο με συνήθης τόπο διαμονής στο εξωτερικό μπορεί να υιοθετήσει παιδί με συνήθης τόπο διαμονής στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας, εάν είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα υποψήφιων θετών γονέων με συνήθης τόπο διαμονής στο εξωτερικό, οι οποίοι επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί με συνήθης τόπο διαμονής στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας υπό τους όρους της πλήρες υιοθέτησης, εκτός τις περιπτώσεις όταν ο σύζυγος υιοθετεί παιδί του συζύγου του, όταν υιοθετείται εγγονός από παππού ή γιαγιά ή από ένα από αυτούς, όπως και σε υιοθέτηση από σύζυγο πλαγίας γραμμής τρίτου βαθμού.